Selecteer een pagina

PRIVACYVERKLARING

TheNewFood streeft ernaar de privacy van onze klanten te beschermen. Deze privacyverklaring is bedoeld om je te informeren over hoe wij informatie verzamelen en gebruiken. Het betreft gegevens die je kunnen identificeren, zoals je naam, e-mailadres, adres, andere contactgegevens of online identifiers en andere informatie die je ons verstrekt bij het gebruik van onze website, alsook de door onze gebruikte cookies. Neem de tijd om deze privacyverklaringzorgvuldig door te nemen.

TheNewFood is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens TheNewFood
Kompasstraat 37A
2583XW Den Haag
Matty Barnhoorn is de functionaris Gegevensbescherming van TheNewFood. Zij is te bereiken via het contactformulier.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
TheNewFood verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• E-mailadres
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op de supportwebsite aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
• Ingevulde gegevens (vorderingen, voedingsdagboek) op de supportwebsite

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

DOEL PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN
TheNewFood verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van jouw betaling.
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
• Je te informeren over aanvullende diensten, producten en onderzoeken.
• Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
• Om goederen en diensten bij je af te leveren.
• Supportwebsite: het jouzelf inzage geven in je vorderingen en menu (uitsluitend op jouw verzoek volgen en analyseren wij deze gegevens).
• TheNewFood verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
TheNewFood neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van TheNewFood) tussen zit.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
TheNewFood bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij bewaren je persoonsgegevens zolang als nodig is om de activiteiten uit te voeren die in deze Privacyverklaring zijn uiteengezet, anderszins aan je meegedeeld zijn of zolang als toegestaan door toepasselijke wetgeving. Persoonsgegevens verbandhoudende met gedane aankopen bewaren wij minimaal 7 jaar op last van de Belastingdienst.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
TheNewFood verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst
om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. TheNewFood blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

COOKIES OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN
TheNewFood gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele
toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door TheNewFood en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar Matty via het contactformulier.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart, ter bescherming van je privacy. TheNewFood zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.
TheNewFood wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
TheNewFood neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via het contactformulier.

Delen